Για το Διδακτικό Έτος 2016-2017, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ  Γ. Ν  Σάμου  υποβάλλονται

από 5 έως 15 Σεπτεμβρίου  στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν

Σάμου από 9.00π.μ έως 12.30.μμ για τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α ΄εξάμηνο)
  2. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων. (Α΄εξάμηνο)
  3. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Γ΄εξάμηνο)

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και

διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4)

εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο

πρακτικής άσκησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Σχετική αίτηση
  • Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • ΑΜΚΑ
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
  • Αδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 

Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Πτυχίο ΤΕΛ

ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

– ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ    Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν ΣΑΜΟΥ

                              ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΤΚ 83100

                              ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22730-24500

 

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΣΑΜΟΥ

                                                                    

                                                                  ΛΑΖΑΡΟΣ  Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ