ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο Γ ΚΥΚΛΟ».

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 475 εργαζομένων και εποχικά εργαζομένων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Κάθε ωφελούμενος που θα ενταχθεί, θα παρακολουθήσει οχτώ (8) ατομικές συνεδρίες(διάρκειας 45 λεπτών εκάστη) και 80 ώρες κατάρτισης.Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εξετάσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικής αξίας 400,00 €.

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση θα πρέπει να:

  1. Είναι αυτοαπασχολούμενος ή να είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας:
  2. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι:
  3. Είναι πάνω από 18 ετών.
  4. Κατοικεί και να εργάζεται Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου την  «Αίτηση συμμετοχής» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.katartisiteebaa.gr.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του για τον Γ΄ Κύκλο από 28/07/2023 00:00:01 έως 30/09/2023 23:59:59

Η Πράξη με τίτλο «Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στο Βόρειο Αιγαίο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

 

Μανωλακέλλης Ευστράτιος