ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779/Β΄/2020 η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ».

Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης  σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα ποσά, ο χρόνο και ο τρόπος καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις χορήγησης, απόρριψης, ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 27, παρ. 2, του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α΄).

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων από το μέλος της οικογένειας, λόγω της υπηκοότητάς του οποίου ζητείται η χορήγηση της ενίσχυσης ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της ως άνω ΚΥΑ και στο εξής, υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά για την υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση έτους 2019, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής  ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω ΚΥΑ, 10 Μαρτίου και λήξης μέχρι 15 Μαΐου 2020

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ 2,               του ν. 3016/2002 (Α΄110) και τις διατάξεις της παρούσας. Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες:                α. Ελλήνων υπηκόων.                                                                                                                            β. Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                                                                γ. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετών πολιτών.                                                     Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο-αρχηγό της οικογένειας.                                                                                      Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.

ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

      1. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,  όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ και των οποίων το ετήσιο              οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο.          Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου συμπλήρωσης της διετίας εντός του έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

2.Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.                              Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στην πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση.                   Η παραπάνω εισοδηματική ενίσχυση, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.),                 το επίδομα παιδιού, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και όποια άλλη παροχή                δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος σύμφωνα με            το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                                                                  

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  2. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή των οδηγιών 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ (Για την έκδοση της ανωτέρω Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου απαιτείται αίτηση με επισυναπτόμενα τα έντυπα Ε1 των ετών 2019 & 2018)
  3. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση για τον δικαιούχο και τν σύζυγο του(για τους εγγάμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης) Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου
  4. Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου φορολογικού έτους για τον δικαιούχο και τη σύζυγο του(για εγγάμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης)
  5. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους που προηγείται του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση.

6.Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.                                        Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον ΟΠΕΚΑ).

  1. Φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού ή λογαριασμού ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο IBAN στον οποίο ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  1. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ

«Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ».                 

Σχετικά: (α) η αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20036 (ΦΕΚ 986/Β΄/2020) Κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.

(β) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6- ΖΕΒ).

(γ) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1).

(δ) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 68Α΄/ 20.3.2020).

(ε) Το άρθρο 10 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει

Συνεπώς οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  στα ΚΕΠ του Δήμου Ανατολικής Σάμου  για το πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών  περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ, εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως με τους εξής τρόπους:

1.(0316) ΚΕΠ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ

1)Τηλεφωνικά στα: (22730) 80004 & 87351

2)Μέσω τηλεομοιοτυπίας στο: (22730)80000

3)Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: n.samou@kep.gov.gr

4)Mε εγγραφή στο www.ermis.gov.gr

2.(099)ΚΕΠ ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΓΕΙΟΥ

(1)Τηλεφωνικά στα: (22733)50711 &(22733)50712

2)Μέσω τηλεομοιοτυπίας στο: (22730)62332

3)Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: d.pythagoreiou@kep.gov.gr

4)Mε εγγραφή στο www.ermis.gov.gr