ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

 

 

Ένα από τα βασικά  πρόβλημα των υποδομών που βρίσκονται σε  εκτεταμένες γεωγραφικές  περιοχές  είναι ο έλεγχος και η διαχείριση τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια το ιδιαίτερο αυξημένο λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων και την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

 

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου από την ημέρα δημιουργίας του λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλης διασποράς των σημείων ελέγχου στο τομέα της ύδρευσης  και ότι  ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης είναι εξαιρετικά κρίσιμος και  προσπάθησε να δώσει λύση με  την υποβολή πρότασης για  σύστημα τηλεμετρίας .

Το έργο εντάχθηκε , δημοπρατήθηκε, είναι ήδη συμβασιοποιημένο και εκτελείται από το Δήμο Δυτικής Σάμου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης(παροχή, πίεση, καταναλώσεις, διαχείριση ενέργειας…. κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμώνγια τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

 

Το έργο συμπεριλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες :

 1. Αναλυτικός σχεδιασμός όλων των τμημάτων του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού (λογική – φυσική αρχιτεκτονική) τόσο σε επίπεδο δικτύωσης όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων.
 2.  Προμήθεια και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Εξοπλισμός επικοινωνιών του ΚΣΕ με τους  Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου

– Εξοπλισμός Η/Υ για την αποθήκευση, επεξεργασία και απεικόνιση των πληροφοριών από το SCADA

–  Άδειες χρήσης του λογισμικού εποπτικού ελέγχου (SCADA)

 1.  Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού συλλογής δεδομένων των Τοπικών Σταθμών  Ελέγχου.
 2.  Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού επικοινωνίας (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου, και πιθανοί Αναμεταδότες για την επίτευξη επικοινωνίας δυσπρόσιτων σημείων).
 3.  Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης των Τοπικών Σταθμών  Ελέγχου όπως μετρητές παροχής/πίεσης,  σταθμήμετρα,  όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών.
 4.  Εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών στοιχείων σε όσες θέσεις απαιτείται.
 5.  Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών παροχής ηλεκτρικής ισχύος σε κάθε τμήμα του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού.
 6.  Ανάπτυξη και εγκατάσταση των παρακάτω λογισμικών:
 • Λογισμικό επικοινωνίας του ΚΣΕ με τους Τοπικούς  Σταθμούς   Ελέγχου
 • Λογισμικό Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) των  73 Τοπικών Σταθμών  Ελέγχου
 • Λογισμικό ενεργειακής βελτίωσης και εξοικονόμησης  του συνόλου αριθμού αντλιοστασίων και γεωτρήσεων
 • Λογισμικό συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Λογισμικό ποιοτικού ελέγχου
 • Λογισμικό μοντελοποίησης δικτύων ύδρευσης
 • Λογισμικό ελέγχου του υδατικού ισοζυγίου(ελέγχου διαρροών) των τοπικών διαμερισμάτων Καρλοβάσου, Λέκας, Αγ. Θεοδώρων, Κοντακαιίκων και Μαραθοκάμπου του Δήμου Δυτικής Σάμου
 1. Παράδοση σχεδίων καθώς και αναλυτικών εγχειριδίων λειτουργίας-συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού στα πλαίσια της τεκμηρίωσης του έργου.
 1. Εγγύηση για την καλή λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού.
 2. Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση συστήµατος.
 3. Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος

 

 

ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμός 3.996.603,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ