ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σάμου μετά από υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014 -2020  έργα ανάδειξης πολιτισμού με ψηφιακά μέσα.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Σάμου ενέταξε τα ακόλουθα έργα :

1)«Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Κόμβος Σάμου», με προϋπολογισμό 195.300,00 ευρώ. Το έργο έχει στόχο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για του πολίτες και του μαθητές της Σάμου καθώς και να δημοσιοποιήσει πολιτιστικό περιεχόμενο  σε πολίτες όλης της χώρας. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει το υλικό της βιβλιοθήκης, αρχειακό και  ιστορικό υλικό που διαθέτει και το οποίο θα αναβαθμισθεί ψηφιακά και θα καταστεί διαθέσιμο ηλεκτρονικά.

2) «Διαχείριση και προβολή των Λαογραφικών Μουσείων της Σάμου  με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», με προϋπολογισμό 333.560,00 ευρώ.  Το αντικείμενο της πρότασης είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού πολιτιστικού δικτύου των Λαογραφικών Μουσείων της Σάμου, που σήμερα δεν διαθέτουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα, ώστε να δημιουργηθεί ένα πακέτο προβολής του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού  με ψηφιακά μέσα.

3)«Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Σάμου: ανακαλύπτοντας εικόνες και γεύσεις του νησιού», με προϋπολογισμό 300.080,00 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μίας ψηφιακής πλατφόρμας ολιστικής προσέγγισης του γαστρονομικού τουρισμού. Σήμερα, η γαστρονομική διάσταση του τουρισμού έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο, ο οποίος φαίνεται ότι θα ενισχυθεί την επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, ο μαζικός τουρισμός, που χαρακτηρίζει την χώρα μας, φαίνεται να μπαίνει σε φάση υποχώρησης. Για να απολαύσει, όμως, ο αυτενεργών τουρίστας τον γαστρονομικό πλούτο της Σάμου, θα πρέπει να μπορεί να κατανοήσει πολυδιάστατη πληροφορία και για τούτο θα πρέπει να ξεπεράσει τα γλωσσικά εμπόδια της ελληνικής και της γραφής της, να έχει πρόσβαση στο πολιτιστικό συγκείμενο των τροφών/ποτών, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες διατροφικές πληροφορίες και να εντοπίζει τα σημεία ενδιαφέροντός του εύκολα.

Στόχος του Δήμου Σάμου είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας του νησιού μας μέσω της ενίσχυσης των φορέων πολιτισμού.

Εκ του Δήμου Σάμου