Προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου

Κύριοι/ες,

Με την παρούσα θέλουμε να θέσουμε και επίσημα υπ’ όψη σας την πραξικοπηματική μεθόδευση της Περιφερειακής Αρχής Β, Αιγαίου, με την οποία «πέρασε» το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για το 2023 από την Οικονομική Επιτροπή, μόλις μια μέρα μετά την καταψήφισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Πράγματι, την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022, ένα από τα θέματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν η έγκριση του Προγράμματος  Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαιου  για το  2023. Τελικά, ύστερα από εντονότατη κριτική, το Περιφερειακό Συμβούλιο με ψήφους 21 «όχι», 13 «ναι» και 6 «λευκά» καταψήφισε το Πρόγραμμα  που έφερε η Περιφερειακή Αρχή.

Παρά τούτο όμως και ακριβώς την επομένη της συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου (22-12-20220), η παράταξη του κ. Μουτζούρη πραξικοπηματικά και προκλητικά έφερε το θέμα , εκτός ημερήσιας διάταξης στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής, όπου αντισυνταγματικά -όπως αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας-  έχει την πλειοψηφία (ενώ είναι μειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο) αποσπώντας μια απόλυτα απονομιμοποιημένη υπερψήφιση με την απουσία τεσσάρων (4) τακτικών μελών της  και μεταφέροντας αρμοδιότητες σημαντικού οικονομικού περιεχομένου…

            Πρόκειται για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης, περιφρόνησης και ακύρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Είναι φανερό ότι η Περιφερειακή Αρχή επιχειρεί με συνοπτικές διαδικασίες να ξεπεράσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να «περάσει» τις αποφάσεις της μέσω  ενός απονομιμοποιημένου όργανου, από το οποίο, μετά την απόφαση του ΣτΕ. και μέχρι την αποκατάσταση της νομιμότητας, απέχουν τα εκλεγμένα μέλη του της Λαϊκής Συσπείρωσης και άλλων παρατάξεων.

            Δια ταύτα σας καλούμε να πράξετε τα δέοντα, παίρνοντας υπόψη και την τελευταία απόφαση του Σ.τ.Ε που θεωρεί άκυρες τις αποφάσεις  των Οικομομκών Επιτροπών που έχουν ληφθεί μετά την απόφαση του που  κρίνει αντισσυνταγματική τόσο την αντιδημοκρατική συγκρότηση τους όσο και την μεταβίβαση σε αυτές αρμοδιοτήτων με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο.

Με τιμή

Οι Περιφερειακοι Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης  Β. Αιγαίου

Αμπαζής Γιώργος

Κυρίτση  Αγλαΐα

Σταμούλος Στέλιος

Φικιππής Σταμάτης

 

Επισυνάπτουμε πρακτικό απόφασης της Οικον. Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 67
Στη Μυτιλήνη σήμερα 22/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 1, συνεδρίασε
δια ζώσης και με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ 126820/19-12-2022
έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου
Μουτζούρη, με την παρ.9 του Άρθρου 6 του Ν.4071/2012 & με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841
Απόφαση (ΦΕΚ 539/Β’/21-04-2005) (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρο 78 του ν. 4954/2022, την με αριθμ. 69471/642/24-09-2021 (ΑΔΑ
65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. πρωτ. 96665/29-12-
2021 (ΑΔΑ:6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ) εγκύκλιο αριθμ. 934 περί Εκλογής προεδρείου
περιφερειακού συμβουλίου, μελών οικονομικής επιτροπής και επιτροπών περιφερειακού
συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της περιφερειακής περιόδου 2019-2023, η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου που συστάθηκε με την αριθμ. 02/09-01-2022
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρακτ.1/09-01-
2022) περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την
υπ. αρ. 01/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Αντιπροέδρου της, την υπ.
αριθμ. 42/29-03-2011 Απόφαση (πρακτ.4/2011) του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Β. Αιγαίου περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας, την με υπ’ αριθμ.
58261/3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για ορισμό
γραμματέων στην Οικονομική Επιτροπή, την υπ΄ αρ. 81982/29-09-2022 (ΑΔΑ Ρ9ΙΠ7ΛΩ-0ΛΚ
) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 922/05.10.2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.)
«Ορισμού θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση
τομέων ευθύνης και την υπ΄ αρ. 88727/11-10-2022 (ΑΔΑ Ψ07Ω7ΛΩ-6ΒΧ) απόφαση του κ.
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 964/14-10-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) «Ορισμού
θεματικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων
ευθύνης», της διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση 18 καθώς και την
παρ.2 και παρ. 13 του Άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (της προστέθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004) σε συνδυασμό με την υπ. αρ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005), καθώς και την παρ.2
του άρθρου 14 του Ν.2690/1999 και την υπ. αρ. 70/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για τις ανάγκες της ΠΒ Αιγαίου, για λήψη αποφάσεων επί των
θεμάτων, που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, αφού διαπίστωσε την
απαρτία της Επιτροπής, με παρόντα τρία (3) Τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά ήτοι:
1. Αναστασία Αντωνέλη Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
2. Βασίλειος Πανουράκης Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος
3. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος
4. Παντελής Βρουλής Περιφερειακός Σύμβουλος Αναπ/κο Μέλος
5. Νικόλαος Καρασάββας Περιφερειακός Σύμβουλος Αναπ/κο Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κα
Αναστασία Αντωνέλη για την εκφώνηση των θεμάτων
Τα κατωτέρω παρόντα Μέλη:
 Ο κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός έλαβε μέρος στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης
στην αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου (παρ.9 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012)
 Ο κ. Παντελής Βρουλής έλαβε μέρος στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα
του Περιφερειακού Καταστήματος ΠΕ Χίου (παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012)
 Ο κ. Βασίλειος Πανουράκης έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στην
αίθουσα του Περιφερειακού Καταστήματος ΠΕ Σάμου (παρ.9 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012)
Ο κ. Νικόλαος Καρασάββας δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση των θεμάτων 11ο
-16ο
, 21ο

23ο
, 25ο – 26ο
, 33ο
– 44ο
, 51ο και 57ο – 63ο
.
Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται η κα Ειρήνη Κουβδή κλάδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων με
βαθμό Β,’ η κ. Αγγέλα Χέρα κλάδου ΠΕ/Νομικών με βαθμό Α’ και η κ. Παρασκευή
Κωνσταντινίδου ΔΕ/Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθμός Απόφασης 1260 /2022
ΘΕΜΑ 25ο
: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
Το λόγο για το ανωτέρω θέμα έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου, ο οποίος γνώρισε στα μέλη της Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρ. 186 και τις διατάξεις του Ν. 4276/2014 και ειδικότερα
του άρθρου 46 και την υπ΄ αρ. πρωτ. 16536/28-12-18 εγκύκλιο ΕΟΤ, καταθέτουμε προς
έγκριση το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος
2023.»
H Επιτροπή αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της, η οποία περιέχεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το
έτος 2023, το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας αυτής.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη,
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και την Αντιπρόεδρο κα Αναστασία Αντωνέλη,
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικού Πολιτισμού για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια κατ’
αρμοδιότητα
Η συνεδρίαση της Επιτροπής ξεκίνησε στις 12.00 μ. και ολοκληρώθηκε στις 12.45.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΤΤΑΣ –ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ