Τήν Πέμπτη 22 Ἰ­ου­νίου 2023 , ἑ­ορτή τοῦ Ἁ­γίου ἐν­δό­ξου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­σε­βίου Ἐ­πι­σκό­που Σα­μο­σά­των, ἄ­γει τά ὀ­νο­μα­στή­ριά του ὁ σε­πτός Ποι­με­νάρ­χης μας, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Σά­μου καί Ἰ­κα­ρίας κ.κ.Εὐ­σέ­βιος.

Τό πρό­γραμμα τῶν λα­τρευ­τι­κῶν ἐκ­δη­λώ­σεων, οἱ ὁ­ποῖες θά τε­λε­σθοῦν ἐπί τῆ εὐ­και­ρία τῶν σε­πτῶν Ὀ­νο­μα­στη­ρίων τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Ποι­με­νάρ­χου μας κ.κ. Εὐ­σε­βίου ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

 

Τήν Τετάρτη  21ην Ἰ­ου­νίου 2023 καί ὥρα 19.00μ.μ.

Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός εἰς τό πα­ρεκ­κλή­σιον τοῦ Ἁ­γίου Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­σε­βίου, στό Πα­λαιό Καρ­λό­βασι.

 

Τήν Πέμπτη 22αν Ἰ­ου­νίου 2023

Πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία στόν Ἱ­ερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁ­γίου Νικολάου  Σά­μου.

Ὄρ­θρος                                            07.00π.μ.

Κα­τα­βα­σίαι                                    08.00π.μ.

ἔ­ναρ­ξις Θείας Λει­τουρ­γίας           08.45π.μ.

Ἀ­πό­λυ­σις Θείας Λει­τουρ­γίας       10.30π.μ.

 

Μετά τό πέ­ρας τῆς Θείας Λει­τουρ­γίας, ὁ ἑ­ορ­τά­ζων Ποι­με­νάρ­χης μας θά δε­χθεῖ τίς εὐ­χές τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τῶν Ἀρ­χῶν, τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Συμ­βου­λίων καί Ἐ­πι­τρο­πῶν, κα­θώς καί τῶν εὐ­σε­βῶν χρι­στι­α­νῶν στό ἰ­δι­αί­τε­ρον γρα­φεῖον Του στό Μη­τρο­πο­λι­τικό Μέ­γαρο (ὁ­δός 28ης Ὀ­κτω­βρίου 4, Σά­μος), μέ­χρι τῆς 13.00μ.μ. Τίς ἀ­πο­γευ­μα­τι­νές ὧ­ρες ἀπό 17.30μ.μ. ἕως 20.30μ.μ.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως