ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου (που συστήθηκε με την 121/2020 απόφαση Δημάρχου) προέβη σε συνεδρίαση, προεδρεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Διονυσίου Γεώργιου, με αντικείμενο την πραγματοποίηση ελέγχου και την καταγραφή των αιτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4662/20 (παρ 4 άρθρο 195, ΦΕΚ Α’ 27).

Την Τρίτη 28 Απριλίου ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. απόφασης 63/2020. Οι αποφάσεις απεστάλησαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να ελεγχθούν και να καταβληθούν στους δικαιούχους τα αντίστοιχα ποσά των αποζημιώσεων.