Θέμα  Οικονομικές ενισχύσεις μέσω του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

 

Το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας ενημερώνει τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις, ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

η υπ’ αριθμ. 1121/20.07.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ  2686/Β/01.08.2017) και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ ΩΣΩΧ4653ΠΓ-7ΜΕ),  «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».

και σύντομα θα ακολουθήσει  «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» προς τους ενδιαφερόμενους με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων,

Το υπαγόμενο μέτρο  αφορά τις ακόλουθες ενέργειες:

 

Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», για παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό, και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων :

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

 

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης

 

Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

 

Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Ο προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και έως 8.000.000 €, με διάρκεια υλοποίησης τους 24 μήνες. Το ποσοστό επιδότησης για επιχειρήσεις που έχουν έδρα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι 85%.

Παρακαλούμε για την αποστολή του ανωτέρω δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ,  προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες αλιείς. ώστε οι αιτήσεις  να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Περισσότερες διευκρινήσεις στους δυνητικά Δικαιούχους  δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου στο τηλ. 2273353442

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ