Σχετ: α) Απόφαση Φεκ 5087/Τεύχος β/29-9-2022
Β Το με αρ. πρωτ. 10589/5-7-2023 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα που αφορούν πρόσκληση εκδηλώσεις ενδιαφέροντος του φακέλου δικαιολογητικών από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή ομάδες προσώπων με σκοπό τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εκπαιδεύσεων για την ένταξη τους στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εθελοντικούς συλλόγους που δεν είναι ενταγμένοι στο (Μ. Ε.Ο.Π.Π.) και δραστηριοποιούνται στον Δήμο σας προκειμένου να υποβάλουν εφόσον το επιθυμούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο α σχετικό.

O Προϊστάμενος του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Σάμου

Αλέξανδρος Τατούρης

 


Πρόσκληση με αρ 10529

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(1)

katalogos_melon_apofasis(3)

fek_5087_v_29092022_apofasi_16126