ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στόχος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί ο καθορισμός ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός της Σάμου. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Σάμου έχει σαν αφετηρία τόσο την εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Σάμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 22 του Νόμου 4599/19.

 

Στο παρόν στάδιο της μελέτης, περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν τη στελέχωση και εκπαίδευση της ομάδας έργου του Δήμου και τη συγκρότηση της ομάδας εμπλεκόμενων φορέων που θα συμβάλλουν στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Η διαδικασία της εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική λόγω της μαζικής συμμετοχής και του υψηλού επιπέδου των συμμετεχόντων και της εμπειρίας τους στις διαδικασίες σχεδιασμού και συνέπεσε με την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», ήτοι τις ημερομηνίες 16-17 Σεπτεμβρίου. Υλοποιήθηκε από τον κ. Λιμνιό Χρήστο (μέλος της ομάδας υποστήριξης του έργου, συγκοινωνιολόγο μηχανικό), έγινε με τη μορφή παρουσιάσεων και εστίαζε στην διαδικασία εκπόνησης των ΣΒΑΚ καθώς και στα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τον παραδοσιακό συγκοινωνιακό σχεδιασμό με τη νέα βιώσιμη προσέγγιση.

 

Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων αφορούσε τις φάσεις, τα στάδια και τις δραστηριότητες του «Κύκλου του ΣΒΑΚ» που προτείνεται από το ELTIS, ενώ έγινε αναφορά σε εθνικά και ευρωπαϊκά παραδείγματα ΣΒΑΚ και στους πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκπόνηση. Σε κάθε επιμέρους τμήμα της παρουσίασης, η ομάδα έργου αντάλλαξε απόψεις προκειμένου να οδηγηθεί σε κοινό αποτέλεσμα.

 

Επιπλέον στο παρόν στάδιο της μελέτης, συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη του προσχεδίου για το σύμφωνο δέσμευσης στις γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας, ο καθορισμός της περιοχής παρέμβασης, η αξιολόγηση του αντίκτυπου των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης του σχεδιασμού κινητικότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

Στο πλαίσιο του έργου, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα διενεργηθεί «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ».

 

Προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να κατανοήσει την κινητικότητα των κατοίκων και κατά συνέπεια να μπορέσει να σχεδιάσει με αποτελεσματικό τρόπο τα μέτρα εκείνα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, έχει την ανάγκη της άμεσης υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Υπό την έννοια αυτή, θα σας παρακαλέσουμε θερμά να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας προκειμένου να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μετακινήσεων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης και των αναγκών της.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα μπορεί να συμπληρώνεται online και το μόνο που θα έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το έργο:

https://svaksamos.com

και να πατήσετε στο link της έρευνας: «Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιλογών κινητικότητας στο Δήμο Σάμου» το οποίο θα βρίσκεται στην κεντρική σελίδα.

Από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, μπορείτε να ενημερωθείτε με χρήσιμο υλικό σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αστική κινητικότητα, το ρόλο του καθενός, με καλές πρακτικές ανά τον κόσμο, ενώ θα αναρτώνται τακτικά πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου.

Ο Δήμος χρειάζεται την υποστήριξη όλων μας στην προσπάθεια του να σχεδιάσει το μέλλον της κινητικότητας στο νησί!

 

Από το  Δήμο Ανατολικής Σάμου