Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) στις 01/3/2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/4.2.2022 (ΦΕΚ 430/τ. Β’/5-2-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας (https://www.epresence.gov.gr), με το μοναδικό παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης. Το κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης αποτελεί κατεπείγουσα περίπτωση συζήτησής του, λόγω ανάγκης έγκαιρης υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2022:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση τεχνικού  προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2022.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Χριστόφας, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας& ΕΣΠΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ

 

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                 

1.ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη.

                                                                                                       

Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

2.κ. Απόστολο Αλατζά Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3.Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.

5.Δήμους Βορείου Αιγαίου.

6.Μ.Μ.Ε.   

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Εντολή Προέδρου

Ειρήνη Αρμενάκα