ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

1.Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄6027 των Υπουργείων Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και προς αποφυγή λαθών και παρανοήσεων τα παρακάτω:

α. Για να εκδοθεί Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας μέσω της εφαρμογής του gov.grπρέπει το μέλος να καταθέσει ηλεκτρονικά μπαίνοντας στην πλατφόρμα – Οικογένεια – Οικογενειακή Κατάσταση – Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας:

1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και

2) Την Πολυτεκνική του Ταυτότητα (φωτό) μαζί με την θεώρηση για το τρέχον έτος.

β.Αιτήσεις μελών χωρίς τα παραπάνω έγγραφα απορρίπτονται.

  1.   Η εν λόγω αίτηση γίνεται από τα ίδια μέλη με χρήση των κωδικών τους TAXISNETκαι χωρίς να απευθύνονται στα Γραφεία του Συλλόγου μας παρά μόνο για τη Θεώρηση των Πολυτεκνικών Ταυτοτήτων κατ΄έτος.

Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                                                          Η

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμητρα Λάμπρου                                         Φλώρα Τζεβρένη