Συνεχίζεται  η υποβολή των αιτήσεων στα κατά τόπους ΚΕΠ μέχρι και τις 31-12-2018 για την εισοδηματική  ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα  αποσταλούν στις αρμόδιες δ/νσεις του ΟΠΕΚΑ για τις δικές τους ενέργειες.

Α.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ(συμπεριλαμβάνεται όλος ο νομός Σάμου) εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ.

Ειδικότερα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων(600) ευρώ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των (3000) ευρώ και στο ποσό των τριακοσίων(300) ευρώ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ των (3000) και των (4700) ευρώ.

Β.ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις των δικαιούχων, υποβάλλονται στις Δ/νσεις Οικονομικού των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή στα Τμήματα Διοικητικού − Οικονομικού του νομού της κατοικίας του δικαιούχου.(για τον νομό Σάμου στην οδό Πυθαγόρα 9  83100 Σάμος) ή στα κατά τόπους ΚΕΠ της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων

 

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από τη  οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ

2.Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος(Έντυπο Ε3) του οικονομικού έτους 2017 για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το έτος 2017.

4.Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται o IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το IBAN.

5.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου.

Σημείωση:

α)Ως Υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. νοούνται οι κάτοικοι των κρατών-μελών της Ε.Ε

β)Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο με ένα τουλάχιστον παιδί εξαρτημένο από αυτόν.

γ)Ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα συμπεριλαμβανομένου και του τεκμαρτού εισοδήματος

                                                       

                                                                  Από την,

Δ/νση KEΠ του Δήμου Σάμου