Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες καθώς και οι  μονογονεϊκές οικογένειες εκ των οποίων κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές επί διετίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4,700€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
  3. Εκτύπωση εικόνας αποδοχών, εφόσον υπάρχει.
  4. Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.
  6. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή ΕΛΤΑ, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για όσο διάστημα ισχύει το μέτρο του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας, τα ΚΕΠ λειτουργούν με κλειστή είσοδο και παρέχουν εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής προσυνεννόησης.

Για το λόγο αυτό:

Τα δικαιολογητικά 1 και 5 θα αναζητούνται από το ΚΕΠ και τα υπόλοιπα θα στέλνονται από τον πολίτη μέσω FAX ή e-mail.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΠ
ΤΗΛ.: 2273350813
FAX.: 2273350840
EMAIL.:d.karlovasion@kep.gov.gr

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΩΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2020.

 

Από το Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ