Οι ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίµων ζωικής προέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ ΒΊ 187), όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 1288/2017(ΦΕΚ Β’ 1763) και ισχύει, υποχρεούνται σε έγκριση και απόκτηση «αριθµού έγκρισης».

Συνεπώς, καλούνται οι ιδιοκτήτες ψυκτικών αποθηκών τροφίµων ζωικής προέλευσης, οι οποίες δεν έχουν έως τώρα εγκριθεί, να προσέλθουν στην υπηρεσία µας και να καταθέσουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης.

Επισηµαίνουµε ότι, εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν λάβει από την υπηρεσία µας «αριθµό καταχώρισης», όπως έδινε την δυνατότητα το τότε ισχύον νοµικό πλαίσιο και όχι «αριθµό έγκρισης», υποχρεοvνται και αυτές να λάβουν «αριθµό έγκρισης» καταθέτοντας, οµοίως, αίτηση στην υπηρεσία µας.
Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 30 Νοεµβρίου 2018.

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουµε το άρθρο 6 της ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ ΒΊ 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το πρότυπο της αίτησης που πρέπει να κατατεθεί, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, της ίδιας ΚΥ Α.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ