Την Τρίτη 9-1-2024 συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Σάμου σε  1η  συνεδρίαση έτους 2024 στην οποία αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

 

  • Θέμα 1ο Εκλέχθηκε  Αντιπροέδρος της Δημοτικής Επιτροπής   ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Βαλσαμίδης
  • Θέμα 2ο Έγκρίθηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δυτικής Σάμου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΦΑΣΗ 1.
  • Θέμα 3ο Λήφθηκε απόφαση για Αποδοχή των όρων συμμετοχής και εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης της πράξης ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΦΑΣΗ 1 προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 17%) στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, στον άξονα προτεραιότητας 4.5 ΟΔΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ κωδικός πρόσκλησης: Π91-00005 Α/Α ΟΠΣ: 7338 ΕΚΔΟΣΗ 1/1.
  • Θέμα 4Ο Εγκρίθηκε η μελέτη και  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ, προϋπολογισμού 19.650.196,00 ευρώ (με ΦΠΑ 17%).

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ