ΣΧΕΤ: «Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. για την 21-07-2022»
1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο 21-07-2022
προβλέπεται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία κινδύνου 4) τόσο για την
Π/Ε Σάμου – Ικαρίας – Φούρνων. Για τον λόγο αυτό τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο
Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου.
2. Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε την Λήψη πρόσθετων
εκτάκτων μέτρων πρόληψης και αυξημένης ετοιμότητας της 21-07-2022 έως και Ω:/09:00
τους πόρους που προτίθεται η Υπηρεσίας σας να έχει σε αυξημένη επιχειρησιακή
ετοιμότητα, ή να αναπτύξει επιχειρησιακά για τον ανωτέρω σκοπό, (οχήματα –
μηχανήματα – προσωπικό). Επιπλέον παρακαλείσθε να μας κάνετε γνωστά, τα
διακριτικά στοιχεία αυτών.
3. Επιπλέον, οι αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται
για την λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προκειμένου να αποτραπεί η πιθανή εκδήλωση
πυρκαγιάς, η οποία θα μπορούσε λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που θα
επικρατήσουν να εξαπλωθεί και να γίνει απειλητική τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο
και για την ανθρώπινη ζωή.
Η Διοικητής
Σταυρούλα Κ. Μπονέ
Πύραρχος