Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Δυτικής Σάμου λίγο πριν τη λήξη του 2022.

Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18:00 για την Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2023. [Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία] και την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2023. [Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

Η δεύτερη θα είναι η τακτική συνεδρίαση, στις 19:00, με τα παρακάτω 17 θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.- Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναγνωριστικής αγωγής από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την αναγνώριση παλαιάς ημιονικής οδού ως κοινόχρηστης – κοινοτικής οδού.
[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

2.- ΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ -31/12/2021) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

3.- Αποδοχή ποσού και 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2022.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

4.- Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, για το οικονομικό έτος 2023.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

5.- Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, για το οικονομικό έτος 2023.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

6.- Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) για το οικονομικό έτος 2023.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

7.- Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π), για το 2023.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

8.- Αίτηση πολίτη για την απαλλαγή από υπετριετούς ταφής και εκταφής οικείου προσώπου του.
[Εισηγητής η Οικονομική υπηρεσία]

9.- Ορισμός μελών Επιτροπής Διενεργείας Δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων η κινητών πραγμάτων του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2023.
[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

10.- ΄Εγκριση παραχώρησης χώρου του Δήμου για την πραγματοποίηση στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον εθελοντή αλλοδαπό κτηνίατρο JohanesVictorHermanLans.
[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σταμούλος].

11.- Κατανομή της Δ΄ Δόσης λειτουργικών δαπανών 2022 σε Α΄Βάθμια και Β΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή.
[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας]

12.- Υπόδειξη εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Καταγραφής Ακινήτων, Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών στην ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.
[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]

13.- Αίτηση της ΠΟΛΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Α. Γαλανού – Αναγνώστου].

14.- Διαφημιστική καμπάνια (media plan) Δήμου Δυτικής Σάμου για την τουριστική προβολή της Νήσου Σάμου με την αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).
[Eισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δ. Βολακάκης]

15.- Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας]

16.- Κατάρτιση και έγκριση ετησίου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2023.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας]

17.- Ενημέρωση Δημάρχου για την οφειλή αστικού ακινήτου ΑΒΚ 494 ΣΑΜΟΥ προς ΕΤΑΔ Α.Ε.