ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη για την αγορά ακινήτου δημιουργίας καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζωών. Οι όροι της μειοδοτικής δημοπρασίας αναφέρονται στο σχετικό σύνδεσμο:
Προς διευκόλυνση των πολιτών, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απλοποιεί τις διαδικασίες σε 2 φάσεις.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος της Α φάσης (όχι οικονομικές) κατατίθενται στο Δήμο Ανατολικής Σάμου με καταληκτική ημερομηνία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν:
• Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου και εμβαδό.
• Τοπογραφικό διάγραμμα φωτοαντίγραφο με δήλωση μηχανικού (Ν. 651/77).
• Τίτλους ιδιοκτησίας φωτοαντίγραφο
Όπου στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρ.7 του Π.Δ. 270/81, η οποία κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας.
Ο συντονισμός για την εύρεση ακινήτου, θα προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και θα μειωθούν οι κίνδυνοι τόσο από τα εγκαταλελειμμένα όσο και από τα επιθετικά ζώα.
Ο Δήμος μας, θέτει τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων, περιορίζοντας το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων καθώς και την προώθηση της υιοθεσίας.
Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου