ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θέτει σε ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση https://www.islandofsamos.gr/index.php/diavoulefseisτο Ερωτηματολόγιο για τη συγκρότηση δράσεων ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τοπικότητας του σχεδιασμού και το οποίο ιεραρχείται σύμφωνα με τους κάτωθι πυλώνες:

– Κοινωνική Μέριμνα και Προστασία

– Πράσινη Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής

– Υποδομές

– Βιωσιμότητα της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμου 

– Τουρισμός – Εξωστρέφεια και Συνεργατικότητα

– Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

 

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία. Παρακαλούμε κατεβάστε τα συνημμένο αρχείο, συμπληρώνοντας το ερωτηματολογίο με αποστολή στα κάτωθι email: egdelonis@yahoo.grdtsolakaki@0615.syzefxis.gov.gr μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες για τη συνέχιση του  επόμενου σταδίου, το οποίο περιλαμβάνει την αποτύπωση και την αξιολόγηση των δεδομένων και τη Β Φάση της Διαβούλευσης.

Προχωράμε προσεγγίζοντας τα θέματα που άπτονται του τοπικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών μας.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου