ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δειγματοληψίας πόσιμου ύδατος που έγινε στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου και για τις οποίες η υπηρεσία έλαβε γνώση στις 14/12/2021, προβήκαμε άμεσα στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου ύδατος της πόλης της Σάμου. Στις 16/12/2021 λαμβάνοντας 8 δείγματα από διαφορετικά σημεία του δικτύου του Δήμου τα οποία εστάλησαν σε πιστοποιημένο εργαστήριο προς ανάλυση και σύμφωνα με το πόρισμα: «Οι τιμές των αποτελεσμάτων για τα δείγματα είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/ΦΕΚ3282Β/19-9-2017 που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι το νερό που διατίθεται από το Δήμο Ανατολικής Σάμου προς κατανάλωση είναι κατάλληλο προς κάθε χρήση.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου

 

Παρατίθενται οι αναλυτικές μετρήσεις