Με αφορμή διατυπώσεις του κ. Κάρλα Περιφερειακού Συμβούλου, περί εκτέλεσης μελλοντικών έργων και προς αποφυγή παραπληροφόρησης διευκρινίζουμε :

Στο Ταμείο Ανάκαμψης  εντάσσονται και εκτελούνται έργα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και  ολοκλήρωσή τους την τριετία,  με προϋπόθεση  την  ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων γης κατά την ημερομηνία αίτησης.  Ο χρόνος απαλλοτριώσεων καλύπτει τουλάχιστον μια διετία γεγονός που αποκλείει την υλοποίηση  έργων σε μη απαλλοτριωμένα εδάφη εντός της προαναφερόμενης τριετούς χρονικής διάρκειας.

Ως εκ τούτου, λακτίσματα στον αέρα επιβεβαιώνουν την  λαϊκίζουσα αντίληψη περί πολιτικής απαξιώνοντας την κάθε θετική δράση του παρελθόντος.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ