ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενδιαφέρεται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσίας που αφορά στην ψηφιακή προβολή και προώθηση του Δήμου, ως τουριστικού προορισμού, μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένου πλάνου προβολής του. Το πλάνο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του περιεχομένου και των εργαλείων επικοινωνίας καθώς και στοχευμένες ενέργειες ψηφιακής προώθησης του προορισμού, όπως επίσης και επικοινωνία των δράσεων σε κεντρικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση.

Η ψηφιακή προβολή και προώθηση, του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ως τουριστικού προορισμού, είναι απαραίτητη, για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών και προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου, για το έτος 2021 και με δεδομένες τις δυσκολίες που βιώνει το νησί, τόσο λόγο covid-19, όσο και των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ή στο κεντρικό e-mail dimvath@otenet.gr, έως και τη Δευτέρα 10/5/2021 και ώρα 15:00.

 Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλέφωνα 2273350117 & 50141 της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Τουρισμού & Άθλησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου

 

ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην ψηφιακή προβολή και προώθηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου ως τουριστικού προορισμού, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ολοκληρωμένου πλάνου προβολής που περιλαμβάνει, την ανάπτυξη του περιεχομένου και των εργαλείων επικοινωνίας, καθώς και στοχευμένες ενέργειες ψηφιακής προώθησης του τουριστικού προορισμού.

Οι αγορές στις οποίες πρέπει να προωθηθεί το ψηφιακό υλικό είναι η Ολλανδία και η Σουηδία, ενδεικτικά, για ένα (1) μήνα, και η Αγγλία, ενδεικτικά,  για δεκαπέντε (15) μέρες, (η χρονική διάρκεια είναι ενδεικτική και θα εκτιμηθεί η μέγιστη χρονική διάρκεια για κάθε προορισμό).

Η ψηφιακή προβολή και προώθηση, του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ως τουριστικού προορισμού, είναι απαραίτητη για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών και προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2021 και με δεδομένες τις δυσκολίες που βιώνει το νησί τόσο λόγο covid-19 όσο και των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2021.

Έχοντας υπόψη :

 • Το άρθρο 32 Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 • Το άρθρο 194 και 209 του Ν. 3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
 • Το Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και εργασιών ΟΤΑ» .
 • Το άρθρο 32 Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 10.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ανατολικής Σάμου στον Κ.Α. 15.6474.0003 «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (Τουριστική Προβολή)».

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

 

 1. Concept και Ανάπτυξη της Καμπάνιας

Ανάπτυξη concept καμπάνιας, με την προώθηση, δεκαοκτώ βίντεο, διάρκειας έως 2 ½ λεπτά το κάθε ένα, τα οποία να προβάλουν και να προωθούν διάφορες τουριστικές δραστηριότητες του νησιού, με την ανάπτυξη θεματικών εμπειριών και μηνυμάτων για τον προορισμό, μικρά stories (τίτλος και story εμπειρίας) για χρήση στη social media καμπάνια.

 Αναλυτικά:

 • Ανάπτυξη ενός (1) κεντρικού μηνύματος καμπάνιας με αντίστοιχη γραφική απεικόνιση.
 • Δημιουργία μοναδικού hashtag βασισμένο στο κεντρικό μήνυμα.
 • Ανάπτυξη τουλάχιστον τριών (3) επιμέρους θεματικών μηνυμάτων βασισμένα στο κεντρικό μήνυμα.

 

 1. Εργαλεία  Επικοινωνίας.

Ανάπτυξη εργαλείων για την αποτελεσματική προβολή και προώθηση του προορισμού και της καμπάνιας και συγκεκριμένα εμπλουτισμός υπάρχουσας ιστοσελίδας με το επικαιροποιημένο περιεχόμενο, σχεδιασμός και ανάπτυξη λογαριασμών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, διαχείριση social media communities.

 Αναλυτικά:

 • Χειρισμός της υπάρχουσας ιστοσελίδας www.samosexplore.com του Δήμου Ανατολικής Σάμου, προβολή του περιεχομένου της και ανάρτηση δημοσιεύσεων που αφορούν στην τουριστική προβολή του Δήμου σύμφωνα με το concept της καμπάνιας.
 • Υποστήριξη της ιστοσελίδας (προτάσεις τεχνικών διορθώσεων σε συνεργασία με εκπρόσωπο του Δήμου).
 • Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει αναπτύξει λογαριασμούς στο Facebook, στο Twitter, στο Ιnstagram και στο YouTube. Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη διαχείριση και επικαιροποίηση των υπαρχόντων λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την υποστήριξη της επικοινωνιακής στρατηγικής του Δήμου:
 1. Facebook: Διαχείριση λογαριασμού, πλάνου διαχειριστών, ανάρτηση cover photo και profile image, ανάρτηση κειμένου About, επιλογή, επεξεργασία και ανάρτηση φωτογραφιών, ανάρτηση κειμένου House Rules στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Δημιουργία μηνιαίου ημερολογίου περιεχομένου, (3) κατ΄ ελάχιστον δημοσιεύσεις ανά εβδομάδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και repost σχετικών αναρτήσεων από άλλους λογαριασμούς.
 2. Twitter: Διαχείριση λογαριασμού, ανάρτηση header photo και profile photo, διαμόρφωση theme, ανάρτηση κειμένου about στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, επιλογή, επεξεργασία και ανάρτηση ενδεικτικών φωτογραφιών, επιλογή hashtags, mapping συναφών λογαριασμών και παρακολούθηση τους. Δημιουργία μηνιαίου ημερολογίου περιεχομένου, δύο (2) κατ΄ ελάχιστον δημοσιεύσεις ανά εβδομάδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, follow / mention σε άλλες σελίδες, επιλογή και repost σχετικών αναρτήσεων από άλλους λογαριασμούς.
 • Instagram: Διαχείριση λογαριασμού, ανάρτηση profile photo, ανάρτηση κειμένου About, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, επιλογή, επεξεργασία και ανάρτηση φωτογραφιών, επιλογή hashtags, mapping συναφών λογαριασμών και παρακολούθηση τους. Τουλάχιστον τρείς (3) δημοσιεύσεις την εβδομάδα, follow / mention / likes σε άλλες σελίδες, επιλογή κατάλληλων hashtags ανά ανάρτηση για μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος, επιλογή και repost σχετικών αναρτήσεων από άλλους λογαριασμούς.
 1. Youtube: Διαχείριση λογαριασμού, ανάρτηση channel art σε όλες τις διαστάσεις, ανάρτηση κειμένου about στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ανάρτηση videos δημιουργία playlists, σύνδεση του λογαριασμού με άλλα social media.

 

 1. Ψηφ ιακό Π λάν ο Πρ ο ώθη σης και Δ ιαφή μ ισης.

Υλοποίηση της προωθητικής καμπάνιας επικοινωνίας με στοχευμένη ψηφιακή προώθηση και διαφήμιση. Αποτελεσματική διαχείριση της ιστοσελίδας και των social media και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας του τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένα ψηφιακά μέσα και online users σε επιλεγμένες αγορές – στόχους.

Οι αγορές στις οποίες πρέπει να προωθηθεί το ψηφιακό υλικό είναι η Ολλανδία και η Σουηδία, ενδεικτικά, για ένα (1) μήνα, και η Αγγλία,  για δεκαπέντε (15) μέρες, (η χρονική διάρκεια είναι ενδεικτικά και θα εκτιμηθεί η μέγιστη χρονική διάρκεια για κάθε προορισμό).

Αναλυτικά:

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει πλάνο ψηφιακής προώθησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων προσέλκυσης χρηστών. Το πλάνο ψηφιακής διαφήμισης θα πρέπει να περιλαμβάνει banner campaign, σε επιλεγμένα ψηφιακά μέσα, on line users σε επιλεγμένες αγορές – στόχους.

Οι αγορές στις οποίες πρέπει να προωθηθεί το ψηφιακό υλικό είναι η Ολλανδία και η Σουηδία, ενδεικτικά, για ένα (1) μήνα, και η Αγγλία, ενδεικτικά,  για δεκαπέντε (15) μέρες, στοχεύοντας στο συγκεκριμένο προφίλ χρηστών (on line users targeting) και στην επισκεψιμότητα του website.

Στο πλάνο προώθησης ψηφιακής διαφήμισης, περιλαμβάνονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Ads), με διαφημίσεις που στοχεύουν είτε στην ανάπτυξη της κοινότητας φίλων (ενδεικτικά Like Ads), προώθησης της απήχησης του περιεχομένου (Promoted posts) ή προώθησης της επισκεψιμότητας των καναλιών στόχων.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει κάθε δεκαπέντε μέρες:

 • Μία (1) αναφορά για τις εργασίες ανάπτυξης της διαφημιστικής καμπάνιας, ανά δεκαπέντε μέρες, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη δημιουργία μηνυμάτων, γραφιστικών καμπάνιας και τη συγγραφή ιστοριών θεματικών εμπειριών.
 • Μία (1) αναφορά για τις εργασίες (αναρτήσεις, τεχνικά θέματα, SEO) και την πορεία του website του Δήμου, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον στατιστικά στοιχεία, ποσοτικά στοιχεία, (όπως sessions, users, page views), ποιοτικά στοιχεία, (όπως average session duration, bounce rate, pages/session), γεωγραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών.
 • Μία (1) αναφορά για την πορεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον φωτογραφίες των αναρτήσεων, στοιχεία reach, engagement, best post times, top posts για το Facebook, Twitter Instagram και YouTube, την αποδοτικότητα ενεργειών προώθησης με στοιχεία όπως growth rate, CPLs, best countries performance.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΟΣ ΠΡΟ ΫΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α Περιγραφή  υπηρεσίας Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Δαπάνη
1 Ψηφιακή προβολή και προώθηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου ως τουριστικού προορισμού-ενέργειες και δράσεις εξωστρέφειας κατ’ αποκοπή 1 8.064,51
                                                                                                                               Σύνολο 8.064,51
ΦΠΑ 24% 1.935,49
                                                                                                     Σύνολο δαπάνης 10.000,00

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α ΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 

Άρθρο 1 (Αντικείμενο του έργου)

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην ψηφιακή προβολή και προώθηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου ως τουριστικού προορισμού, μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένου πλάνου προβολής του, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη περιεχομένου και των εργαλείων επικοινωνίας καθώς και στοχευμένες ενέργειες ψηφιακής προώθησης του προορισμού.

Οι αγορές στις οποίες πρέπει να προωθηθεί το ψηφιακό υλικό είναι η Ολλανδία και η Σουηδία, ενδεικτικά, για ένα (1) μήνα, και η Αγγλία, ενδεικτικά,  για δεκαπέντε (15) μέρες.

 

Επιπροσθέτως επικοινωνία των δράσεων σε κεντρικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

Άρθρο 2 (Διάρκεια υπηρεσίας)

Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Άρθρο 3 (Ισχύουσες Διατάξεις)

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 32 Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 • Του άρθρου 194 και 209 του Ν. 3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
 • Του Π.Δ 28/80 « Περί εκτελέσεων έργων και εργασιών ΟΤΑ».
 • Του άρθρου 32 Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

 

Άρθρο 4 (Συμβατικά στοιχεία)

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

α. Το συμφωνητικό

β. Τεχνική έκθεση

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ε. Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Άρθρο 5 (Τρόπος εκτέλεσης του έργου)

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση.

Άρθρο 6 (Σύμβαση)

Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση για την υλοποίηση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Η σύμβαση θα  έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

Άρθρο 7 (Τεχνικές ικανότητες- επαγγελματική εμπειρία)

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και την απαραίτητη εμπειρία για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση της σύμβασης.

Ως τεκμήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

 • Για τον υποψήφιο ανάδοχο, σύντομο εταιρικό προφίλ που να καταδεικνύει την ικανότητα υλοποίησης υπηρεσιών συναφών τεχνικών προδιαγραφών με εκείνες που περιγράφονται ανωτέρω.
 • Για τον υποψήφιο ανάδοχο, άδεια ή αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος για ατομική επιχείρηση ή θεωρημένο καταστατικό για εταιρεία ή καταχώρηση στη Δ.Ο.Υ., από όπου θα προκύπτει η σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Για τον υποψήφιο ανάδοχο, κατάλογος τουλάχιστον δύο (2) έργων με υπηρεσίες παρόμοιες σε εύρος και φύση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές και με παράθεση των ημερομηνιών και των επωνυμιών των παραληπτών (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) και με συνημμένα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (είτε συμβάσεις και βεβαιώσεις παραλαβής από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς είτε τιμολόγια και συμφωνητικά κατατιθέμενα σε αρμόδιες ΔΟΥ από ιδιωτικούς φορείς).

Άρθρο 8 (Τεχνικές προδιαγραφές )

Όπως περιγράφονται στη μελέτη.

 

Άρθρο 9: (Παραλαβή εργασιών)

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

 

Άρθρο 10: (Τρόπος Πληρωμής)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της εργασίας, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το νόμο, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

 

Άρθρο 11: (Κρατήσεις)

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

 

Άρθρο 12 (Επίλυση διαφορών)

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

Από τη Δ/νση Πολιτισμού – Τουρισμού & Άθλησης