Στα πλαίσια ανάληψης δράσεων απλούστευσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, μας γνωστοποιήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η ομογενοποίηση και προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδονται και αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα ενός Νομικού ή  Φυσικού Προσώπου.

Θα παρακαλούσαμε όπως, στο μέτρο του δυνατού, ενημερωθούν αρμοδίως τα μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα), ότι πλέον τα πιστοποιητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος δεν θα εκδίδονται από την Υπηρεσίας μας και θα αντικατασταθούν από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού θα γίνεται με την κατάθεση στην Υπηρεσία μας της αιτήσεως και των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε με φυσική παρουσία στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, είτε  με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση pistop@protodikeio-samou.gov.gr

Προσδοκούμε στην ανταπόκριση και συνδρομή σας στα πλαίσια της  γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται για την επίσπευση του διοικητικού έργου και την μείωση των επιβαρύνσεων, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.