ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στις 15 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα).

Η έναρξη της παρούσας συνεδρίασης θα είναι στις 19.00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω πίνακα θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 Σημείωση:

 1. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

Συνημμένα:

 

 

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  2, θέματα 23 )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   6548/11-6-2020,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

  

 1. Συζήτηση για τα προβλήματα των δρομολογίων  Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών-

προσεγγίσεις πλοίων  στο λιμένα Βαθέος Σάμου.

Εισηγητής: Γεώργιος Στάντζος Δήμαρχος.     

 1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

      Εισηγητής: Καϊλα Δέσποινα αντιδήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί πρόθεση συμμετοχής του Δήμου ανατολικής Σάμου στο

πρόγραμμα  της UNESCO  με   επικεφαλή το Δήμου Μπερναλτα Μεταπόντου Ιταλίας με

θέμα  Pythagoras  (Πυθαγόρας) WORD HERITAGE SITE : BRIDGE BETWEEN EAST AND

WEST.

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος. 

 1. Έγκριση Χρηματικών Βοηθημάτων για έκτατες και Σοβαρές Ανάγκες.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας

 1. Κατανομή Δόσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2019-2020, για την κάλυψη

λειτουργιών Δαπανών Σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης         

      Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

 1. Πρόταση της επιτροπής παιδείας για την μετονομασία του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σάμου σε

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ « Μιχαλούδη Ελπινίκη»

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

 1. Πρόσληψη προσωπικού υδρονομέων άρδευσης

      Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος- Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το κενωθέν περίπτερο Εμμ. Ζαχαράκη.

      Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Λήψη απόφασης περί Οργάνωσης και λειτουργίας – Τιμολογιακή πολιτική ΟΕΔΑ Δήμου

Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική  επιτροπή- Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου Πλατείας

Καρακώστα Κοινότητας Μυτιληνιών.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Καθορισμός ανταλλάγματος αιγιαλού και παραλίας ετών 2020 έως 2022.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή- Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας ετών 2020 έως 2022.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020

Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονο0μικών υπηρεσιών  

 1. Επικαιροποίηση της αριθμ .157/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του

πρώην Δήμου Σάμου που αφορά την νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων εντός

αιγιαλού και θαλασσιού χώρου του αλιευτικού καταφυγίου οικισμού «Ηραίον».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Παράταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού της πράξης Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα

ΣΒΑΚ.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης : Ενίσχυση

υποδομών κοινωνικής μέριμνας Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης στην πρόσκληση του πράσινου ταμείου στον άξονα

προτεραιότητας 1 (ΑΠ 1) αστική αναζωογόνηση 2019 του χρηματοδοτικού

Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 

18.Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό ΒΑ-ΕΤΠΑ -2C-79 και τίτλο Ενίσχυση των

δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών της περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία

υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς πολίτες και τις επιχειρήσεις

στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς του Ε.Π Βόρειο Αιγαίο

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ περί τροποποίησης Κανονισμού παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ περί κυκλοφοριακής μελέτης τοποθέτησης κατακόρυφων ρυθμιστικών

πινακίδων και  μονοδρομήσεις οδού στον οικισμό Βαθέος Σάμου.

Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ περί κυκλοφοριακής μελέτης τοποθέτησης κατακόρυφων

ρυθμιστικών πινακίδων  στον οικισμό ψιλής Άμμου Παλαιοκάστρου

      Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ Περί μελέτης τοποθέτησης κατακόρυφων πληροφοριακών πινακίδων

αναγγελίας κινδύνου και κοίλων κατόπτρων οδοποιίας στους οικισμούς Βαθέος Σάμου.

      Εισηγητής: Μητσός Μιχαήλ αντιδήμαρχος πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Έγκριση σύνταξης μελέτης από τη ΔΕΔΔΗΕ για την μετατόπιση στύλου

δημοτικού φωτισμού στη θέση Βράχος – Βαθέος.

      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.