«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Βάσει των ανωτέρω προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου , που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η τηλεομοιότυπου (fax)  , κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11- 03-2020) που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και του αρ. 67 του ν. 3852/2010, την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 έως 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 Σημείωση:

Οι Εισηγήσεις των θεμάτων θα σταλούν ηλεκτρονικά και η πρόταση επί της οποίας θα κληθείτε να ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά  ή να δηλώσετε αποχή από τη ψηφοφορία ή λευκή ψήφο, είναι επί της   πρότασης  της εισήγησης. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε για τη συμμετοχή σας και τη ψήφο σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου kostaskaradim@gmail.com,  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προέδρου kollar55@otenet.gr , ή στο fax 2273024401 μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης.

 

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ  1, θέματα 2)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολλάρος Γεώργιος

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  12522/249-2020,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

1  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.Γ ΔΗΜΟΥ

  ΝΑΙ ………      ΟΧΙ ………..    ΛΕΥΚΟ…………    ΑΠΟΧΗ……………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

 

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΠΗ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.Γ ΔΗΜΟΥ

  ΝΑΙ ………      ΟΧΙ ………..    ΛΕΥΚΟ…………    ΑΠΟΧΗ……………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: