ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 17η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 18:00  και λήξη 20:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράςγια λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Λέκκας.

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

2.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Δρόμος παράκαμψης Πλατάνου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

3.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Ασφαλτόστρωση δρόμου Μπάλου – Πεύκου Σκουραιίκων».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

4.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Αποκατάσταση υφιστάμενων δεξαμενών πυρόσβεσης».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

5.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Δυτικής Σάμου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

6.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Μουσείο διατήρησης της Ναυτικής ιστορίας και παράδοσης στον ΄Ορμο Μαραθοκάμπου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

7.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών μέσω παρέμβασης στο Δημοτικό κτίριο Μεσαίου Καρλοβάσου».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

8.- ΄Εγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της πράξης «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Μαραθοκάμπου και Παιδικού Σταθμού Καρλοβάσου (Λιμάνι)».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

9.- Αίτηση στη Διεύθυνση Δασών Σάμου για την έκδοση έγκρισης επέμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Κοσμαδαίων».

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

10.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής  η Τεχνική Υπηρεσία ].

11.- Αναμόρφωση (8η) Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης έτους 2020.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

12.- Αίτημα Ξενοδοχειακής Επιχείρησης ΑΝΕΜΑ Α.Ε. για χαρακτηρισμό επιχείρησης ως Εποχική.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

13.- Αίτημα Επιχείρησης ΞΕΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ Α.Ε. για χαρακτηρισμό επιχείρησης ως Εποχική.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

14.- Αίτημα Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. για χαρακτηρισμό Επιχείρησης ως Εποχική.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

15.- Διαγραφές Τελών ΄Υδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους.

[Εισηγητής  η Οικονομική Υπηρεσία ].

16.- Κατανομή της Γ΄ Δόσης (ΚΑΠ) 2020 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δυτικής Σάμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών μονάδων Α΄

Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας.

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

17.- Αποδοχή και κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2020 για την επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (αριθ. πρωτ.: 41752/06-07-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

18.- Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου για την σύσταση επιτροπής διαχείρισης σχολικών κτιρίων που δεν λειτουργούν ως δημόσια σχολεία.

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας].

19.- Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δ. Ανδρεαδάκης]

20.- Απαλλαγή ή ρύθμιση μισθώματος σχολικών κυλικείων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου, για το σχολικό έτος 2019-2020 και μείωση μισθώματος εως και 40% για το σχολικό έτος 2020-2021.

[Εισηγητής  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

21.- Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής Δήμου Δυτικής Σάμου (άρθρο 44 Ν.4735/2020).

[Εισηγητής  η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σής του Δήμου].

22.- ΄Εγκριση Κανονισμού ΄Αρδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

23.- Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δυτικής Σάμου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019.

[Εισηγητής  η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

24.- Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ. 1 Ν.3852/2010).

[Εισηγητής  η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

25.- Παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων (πλατειών) για εκμίσθωση έτους 2020.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

26.- ΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου (περ. 01/01 – 30/09/2020) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

27.- Έγκριση κοπής δένδρου στο δημοτικό παρκινγκ έναντι Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

28.- Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την παραλαβή φακέλων προσωπικού «ΚΑΠΗ Καρλοβάσου» και «Βοήθειας στο Σπίτι»   από την Σαμιακή Αρωγή.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

29.- Έγκριση Ο.Ε.Υ του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και η Δ/νσή Διοικητικών Υπηρεσιών]

30.- Παράταση προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών των Δομών ΒΣΣ του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Δ/νσή Διοικητικών Υπηρεσιών].

31.- Λύση και εκκαθάριση των Νομικών Προσώπων,  «ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ» , «ΔΟΠΠΟΝΑΣ»  και «ΔΟΤΟΥΡΣ»  του  καταργούμενου Δήμου Σάμου,   σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 156 του Ν.4600/2019.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου]

Παρακαλούμε οι απόψεις σας, να αποσταλούν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  g.kostakis@0715.syzefxis.gov.gr   του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                 ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ