Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο, συγκρότησε  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο.

Στις 12-07-2021 συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας με σκοπό την ενημέρωση των μελών για το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της καθώς και το σχεδιασμό δράσεων και εκδηλώσεων.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της  οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Επίσης συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής πολιτικής & Ισότητας των φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.