ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το ΄Αρθρο 74 του Ν.4555/2018).

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 03 του μηνός  Οκτωβρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1.- Σύσταση ΝΠΔΔ του Δήμου Δυτικής Σάμου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Δυτικής Σάμου».

2.- Σύσταση ΝΠΔΔ του Δήμου Δυτικής Σάμου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Δυτικής Σάμου».

3.- Υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου για 20ετή παραχώρηση τμήματος των αποθηκών του Τελωνείου στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

4.- Τροποποίηση μεταβατικού ΟΕΥ Δήμου Δυτικής Σάμου λόγω σύστασης θέσεων αορίστου χρόνου σε εφαρμογή αμετάκλητους δικαστικής απόφασης.

5.- Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την αδειοδότηση του υπαίθριου εμπορίου (έκδοση – ανανέωση, κλπ αδειών λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου).

6.- Προσθήκη εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου Νομού Σάμου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δυτικής Σάμου.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ  ΑΡΙΑΔΝΗ