Συνεχίζει ο επικεφαλής της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ την προσφιλή του τακτική τηςπαραπληροφόρησης των πολιτών δια της διαστρέβλωσης των πραγματικώνγεγονότων επαναφέροντας συνεχώς, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά όχι στοΔημοτικό Συμβούλιο, επειδή γνωρίζει ότι εκεί θα λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις,συγκεκριμένα θέματα.Για την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το ΞΕΝΙΑ Σάμου παραχωρήθηκε στον Δήμο Σάμου, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 45 του Ν. 4067/2012, Φ.Ε.Κ. 79 Α!/09-04-2012.Με την με Α.Π. 142178/13612/1725/17-12-2012 Απόφαση του ΑναπληρωτήΥπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, (Φ.Ε.Κ.427 τ. Α.Α.Π.Θ./ 31-12-2012, χαρακτηρίστηκε το κέλυφος του κτηρίου τουΞΕΝΙΑ Σάμου ως μνημείο, διότι αυτό:  εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία τωνΞενία δείγμα του εγχειρήματος παραγωγής δημοσίων κτιρίωντουριστικής υποδομής κατά τις δεκαετίες 1950-1960 και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα ξενοδοχείου της μεταπολεμικήςπεριόδου αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, σημαντικό για τη μελέτη τηςιστορίας της αρχιτεκτονικής.Κατόπιν των ανωτέρω, πιστεύουμε ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι ηκατεδάφιση του ΞΕΝΙΑ δεν αποτελεί νόμιμη επιλογή του ΔήμουΣάμου, τουλάχιστον όσο ισχύει η συγκεκριμένη Απόφαση.

2. Όσον αφορά την διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τηςΕυρώπης για το 2021, για μία ακόμη φορά επισημαίνουμε ότι η ΔημοτικήΑρχή με ανοικτή της επιστολή, Α.Π. ΟΙΚ. Γ.Δ. 132 έχει ενημερώσειλεπτομερώς όχι μόνο την ΑΝΑΤΡΟΠΗ, αλλά και το σύνολο των πολιτών, απότις 06/07/2016, σχετικά.Περιληπτικά αναφέρουμε ότι το σύνολο της δαπάνης για την κατάρτιση τουφακέλου και την υποβολή της υποψηφιότητας ανήλθε συνολικά στο ύψος των38.408,73 €, εκ των οποίων ποσό 33.900,00 €, προήλθε από χορηγίες καιότι η επιβάρυνση των ίδιων πόρων του Δήμου Σάμου για τηνδιεκδίκηση, ενός από τους πλέον καταξιωμένους θεσμούς της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, ανήλθε στο ύψος των 4.508,73 €.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣάμος 06/10/2016 Ταχ. Δ/νση:Ταχ. Κώδικας:Πληροφορίες:Τηλέφωνο:FAX :E-mail:Πλατεία Δημαρχείου831 00 Σάμος22733 – 5010122730 – 24401dimvath @ otenet . gr
Και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο επικεφαλής της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ επιμένειστην μονότονη επανάληψη θέσεων για ένα θέμα επί του οποίου τουπαρασχέθηκαν, από την Υπηρεσία, ότι στοιχεία ζήτησε και για το οποίο, κατάτην δική του παραδοχή δεν μπορεί να αμφισβητήσει με την προσκόμισησυγκεκριμένων στοιχείων.

3. Η διαδικασία προγραμματισμού των έργων είναι μια θεσμικά κατοχυρωμένηδιαδικασία στην οποία η Δημοτική Αρχή έχει συστηματικά επιδοθεί από τηνανάληψη των καθηκόντων της.

Παρά το γεγονός ότι πρώτιστη υποχρέωση αποτελούσε η ολοκλήρωση τωνέργων που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2015, ανελήφθησαν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ωρίμανσηέργων προκειμένου αυτά να υποβληθούν για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ.

Προφανώς ο επικεφαλής της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, για μία ακόμη φορά, φαίνεται ότιδεν κατανοεί αυτά που ψηφίζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τιςεγκρίσεις μελετών και την υποβολής προτάσεων σε διάφορασυγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά ούτε και τις ανακοινώσεις τηςΔιαχειριστικής Αρχής, η οποία στις 23/09/2016, (Α.Π. ΟΙΚ.3091), έδωσε στηνδημοσιότητα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των έργων πουυποβλήθηκαν για την Αναβάθμιση των Υποδομών Πρωτοβάθμιας –Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν πέντε (5)έργα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.Τα έργα του Δήμου Σάμου, που αφορούν το 2ο Δημοτικό ΣχολείοΠόλεως Σάμου και το 2ο Γυμνάσιο Σάμου, απέσπασαν τις υψηλότερεςβαθμολογίες (24,9 και 24,4 αντίστοιχα), αποδεικνύοντας την σοβαρότητακαι την επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζονται τα θέματα, μακριά απότυμπανοκρουσίες και αλαλαγμούς. Άλλωστε αυτά αποτελούν χαρακτηριστικάόσων αποσκοπούν στην δημιουργία εντυπώσεων, λόγω απουσίας πραγματικούέργου.

4. Το καταβαλλόμενο μίσθωμα στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, για τηνστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικώνγια την στέγαση υπηρεσιών που με τον Καλλικράτη μεταφέρθηκαν στουςΔήμους. Συνεπώς, το καταβαλλόμενο μίσθωμα δεν επιβαρύνει τον Δήμο Σάμου,ο οποίος έχει μεριμνήσει για τον εξορθολογισμό της δαπάνης γιαεκμισθώσεις χώρων που ικανοποιούν, αποκλειστικά, το κοινωνικό συμφέρον,επιτυγχάνοντας μάλιστα μείωση αυτής κατά 20%.Με δεδομένη την αδυναμία του Δήμου να στεγάσει τις συγκεκριμένεςΥπηρεσίες σε ιδιόκτητο χώρο, το ερώτημα που προκύπτει είναι στηνπραγματικότητα εάν η ΑΝΑΤΡΟΠΗ επιθυμεί την μεταστέγαση των υπηρεσιώντου Δήμου σε κάποιο άλλο ακίνητο ιδιώτη.5. Οι πραγματικές οικονομικές δυνατότητες διαχείρισης και διάθεσηςπιστώσεων σε καμία περίπτωση δεν προκύπτουν σαν αποτέλεσμα διαίρεσηςτου συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου με τον αριθμό των ημερών τουέτους. Ο προϋπολογισμός αποτελείται από διάφορους Κωδικούς ειδικής χρήσης καιοι πιστώσεις που εγγράφονται σε αυτούς αποτελούν στην συντριπτική τουςπλειοψηφία είτε ανελαστικές δαπάνες, είτε χρηματοδοτήσεις ειδικού σκοπού.Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι ύστερα από δύο έτη θητείας σαν ΔημοτικόςΣύμβουλος και ως αρχηγός Δημοτικής Παράταξης, ο επικεφαλής τηςΑΝΑΤΡΟΠΗΣ δεν έχει εμπεδώσει ότι οι δαπάνες για τις οποίες ουσιαστικά
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ανέρχονται στο ύψος των 740.000,00 €ετησίως, όταν προ μόλις έξι ετών, το αντίστοιχο ποσό που έπαιρναν οιτέσσερις Καποδιστριακοί Δήμοι ανερχόταν στα 5.100.000,00€Κατανοούμε τον λόγο που η ΑΝΑΤΡΟΠΗ επιλέγει να πολιτευθεί με τον τρόποαυτό. Είναι απολύτως σύμφωνος με τις πρακτικές ενός παλαιοκομματικούσυστήματος που έφερε την χώρα στην σημερινή της κατάσταση. Είναι λυπηρό όμως, ότι τέτοιες πρακτικές υιοθετούνται από ένα νέο άνθρωπομε αποδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση και ευρεία αντίληψη. Τελικά αδικεί καιτον εαυτό του, και τους πολίτες που τον στήριξαν προσδοκώντας μια πραγματικά«νέα» αντίληψη και αντιμετώπιση των πραγμάτων.Είναι εξίσου λυπηρό, το ότι αποζητά να μην υπάρχει αντίλογος. Ο δημόσιοςλόγος προϋποθέτει, τουλάχιστον στην δημοκρατία, την αποδοχή διαλόγου και τηνέκφραση και άλλων απόψεων.Όποιος έχει όραμα και επιχειρήματα, αποζητά τον διάλογο, αφού αποτελείτον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας, αξιολόγησης αλλά και εξειδίκευσης τουπρογραμματικού λόγου.Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η όποια επαγγελματική ενασχόλησηενός προσώπου, σε καμία περίπτωση δεν του αποστερεί την ιδιότητα του δημότημε το αναφαίρετο δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιες συναθροίσεις και να εκθέτειεμπεριστατωμένα τις απόψεις του.

Προφανώς, ο επικεφαλής της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ αδυνατεί να κατανοήσει τααυτονόητα.

Εκ του Δήμου Σάμου