ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:  Δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης οχημάτων

 

Γίνεται γνωστό ότι με την Υπουργική Απόφαση 59388/940/09-12-2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5407/Β/2020 , καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου συνεργείων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

Η  δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου αποσκοπεί στη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας  ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων , καθώς και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων και σχετικών ελέγχων.

Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο ως τις 9 Αυγούστου 2021, στην  οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου θα πρέπει να απευθύνονται , για την καταχώρηση των  στοιχείων που ζητούνται στους πίνακες του εν λόγω ΦΕΚ και αναλόγως με το είδος της εγκατάστασης οι παρακάτω επιχειρήσεις:

  • τα νομίμως λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων όλων των ειδικοτήτων και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών,
  • τα νομίμως λειτουργούντα  πλυντήρια-λιπαντήρα οχημάτων,
  • οι νομίμως λειτουργούντες σταθµοί αυτοκινήτων (Parking),
  • οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων τύπου Α (µμεταφορικές) και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων,

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Λέσβο στο 2251 3 53508 και στη Λήμνο 2254 3 51520.

Τονίζεται ότι το Ψηφιακό Μητρώο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορών και διασυνδεδεμένο on line με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο των Επιμελητηρίων και τις Αδειοδοτούσες Αρχές και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, µε υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, η άδεια λειτουργίας ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ανακαλείται. Η ανάκληση είναι προσωρινού χαρακτήρα και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» όπως ισχύει.

 

                                                                 Από το Γραφείο Τύπου