ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Πρέπει να γίνει σε όλους βίωμα η νέα αντίληψη ότι το περιβάλλον αποτελεί κοινό αγαθό απόλυτα αναγκαίο για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας, γι’ αυτό και   πρέπει να διαφυλαχθεί για την επιβίωση των επόμενων γενεών.

Η κλιματική αλλαγή που τα τελευταία χρόνια προκαλεί έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς επίσης επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον, μας δημιουργεί έντονο το αίσθημα του χρέους για έγκαιρο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

Όλα τα παραπάνω μας υποχρεώνουν να αναθεωρήσουμε όλη την αναπτυξιακή οικονομική, τουριστική, γεωργική πολιτική μας.

 • Στον τομέα του τουρισμού θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε μια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
 • Στον τομέα της γεωργίας θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε μεθόδους καλλιέργειας που δεν θα προκαλούν ρύπανση στο φυσικό περιβάλλον, να ενθαρρύνουμε την βιολογική και ευφυή γεωργία και θα προωθήσουμε εναλλακτικές καλλιέργειες (φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά).

 

Έχοντας οδηγό μας την νέα αντίληψη για το περιβάλλον δεσμευόμαστε να :

 • Προβούμε στην σύνταξη μελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων.
 • Αναπροσαρμόσουμε τη χωροταξική μελέτη της περιοχής της Δυτικής Σάμου, ώστε να προβλεφθούν μεταξύ των δασών καλλιεργήσιμες αντιπυρικές ζώνες. Ιδανική γι’ αυτό το σκοπό είναι η καλλιέργεια σε αυτές αμπελιών.
 • Γίνονται οι αναδασώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών.
 • Μπορούμε να οργανώσουμε την πολιτική προστασία, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο σχεδιασμό για την έγκαιρη πρόληψη πυρκαγιών αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.
 • Συντάξουμε Σχέδιο Κλιματικής Ανθεκτικότητας των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, ειδικότερα στους καύσωνες που θα περιλαμβάνει «πάρκα τσέπης», βιοκλιματικές αναπλάσεις στο παράκτιο μέτωπο και ενίσχυση του πρασίνου.
 • Συγκροτήσουμε Ομάδα Δράσης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας. Ήδη έχει αρχίσει η ημι-ερημοποιήσης της Ανατολική Ελλάδας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 • Συντάξουμε ειδική μελέτη και τμηματική υλοποίηση της η οποία θα εξετάζει και θα υπολογίζει τον όγκο των όμβριων υδάτων που μπορούν να δεχτούν τα υπάρχοντα αστικά ρέματα της περιοχής του Δήμου και όπου απαιτείται να γίνει βελτίωση της κοίτης αυτών, να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και σωστός επιστημονικός καθαρισμός.
 • Η αποκομιδή και η ανακύκλωση των απορριμμάτων πρέπει να τεθεί σε νέα βάση. Πρέπει να προβούμε στον ολικό σχεδιασμό της ανακύκλωσης υπολειμμάτων από τρόφιμα μέχρι χαρτί, μέταλλο κλπ., ώστε να καταλήγει στις χωματερές το μικρότερο ποσοστό αυτών, πράγμα το οποίο μπορούμε να πετύχουμε εφαρμόζοντας τις σύγχρονες και επικρατούσες παγκοσμίως μελέτες διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης να διοργανώσουμε περιβαλλοντικές δράσεις για παιδιά,έτσι ώστε στα παιδιά μας να γίνει βίωμα η ανακύκλωση και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.
 • Εξετάσουμε τη δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) με την υποστήριξη του δασαρχείου και των πανεπιστημίων, η οποία εκτός από την υλοτομία, να αναλάβει και τον καθαρισμό του δάσους από τη βιομάζα, γιατί η μέχρι τώρα διαχείριση του δάσους γίνεται με σχεδιασμό του 1965.
 • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ελαχιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου ξεκινώντας από τα κτίρια και τις υποδομές του Δήμου ( αντλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί, σχολεία, κ.τ.λ.)