ΘΕΜΑ: «Απάντηση στη διαβιβασθείσα υπ’αριθμ. 119/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμου»

 

Σε συνέχεια της διαβιβασθείσας υπ’αριθμ. 119/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμου, με θέμα «Ψήφισμα- Διαμαρτυρία Δήμου Δυτικής Σάμου για την εξαίρεση του Δήμου από την πολιτική χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», την οποία με έκπληξη διαβάσαμε, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

  1. Για έκτακτες αποζημιώσεις, ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχει λάβει μέχρι και σήμερα ποσό ύψους 486.564,00 ευρώ.
  2. Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις του Δήμου Ανατολικής Σάμου από το Ταμείο Αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω Δήμος υπέβαλε νομοτύπως τα αιτήματά του, όπως και οι λοιποί δικαιούχοι, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και με πλήρη αιτιολογία, συνυποβάλλοντας κάθε φορά τα αιτούμενα έγγραφα. Το γεγονός ότι ο δήμος σας δεν το έπραξε, δεν συνιστά ασφαλώς ζήτημα που βαρύνει το Υπουργείο μας ούτε μπορεί ασφαλώς να χαρακτηριστεί ως «εξαίρεσή σας». Επισημαίνεται ότι το μόνο έγγραφο που έχετε αποστείλει όλα αυτά τα έτη είναι ένα έγγραφο, χωρίς καμία νομική αξία, δια του οποίου αιτείστε, γενικά και αόριστα, ένα ποσό για την εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε αυτό, χωρίς να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας – αίτημα το οποίο, μάλιστα, επανυποβάλατε απλά διαφοροποιώντας το αιτούμενο αυτό ποσό. Όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται νομοτύπως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από δικαιούχους του νόμου, όπως ορθώς αναγνωρίζει και ο Δήμος σας, έχουν εξεταστεί και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ανταποκριθεί.

Ανεξαρτήτως όμως, των ανωτέρω, σας επισημαίνονται, επιπλέον τα εξής:

Ανεξαρτήτως του αριθμού των δήμων στο νησί σας και ανεξαρτήτως του ποιος δήμος επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια και ενασχόληση τόσο αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία όσο και με την διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής σχετικών αιτημάτων χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η Σάμος ήταν και παραμένει ένα ενιαίο νησί. Και το εν λόγω νησί, όπως και οι λοιπές νησιωτικές περιοχές που επλήγησαν και εξακολουθούν να πλήττονται από το μεταναστευτικό, είχε και εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Κυβέρνησης εν γένει. Επισημαίνεται ότι ήδη από το 2021 η Σάμος είναι ένα από τα πέντε νησιά στα οποία μονιμοποιήθηκε ο κατά 30% μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Όλα, δε, τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν αλλά και όλες οι έκτακτες αποζημιώσεις και ενισχύσεις, αφορούν την ανάπτυξη του νησιού και την στήριξή των τοπικών κοινωνιών από το πλήγμα της μεταναστευτικής κρίσης. Το γεγονός, δε αυτό, είναι αδιαμφισβήτητο. Προς επίρρωση, δε των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, μέσα στο 2022 έλαβε ποσό ύψους 500.000,00 ευρώ, ειδικά και αποκλειστικά για την συνολική τουριστική προβολή και αναβάθμιση του νησιού της Σάμου, ενώ όμοια χρηματοδότηση, αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου μας με τον ΕΟΤ για την αιτία αυτή, είχε λάβει και σε προηγούμενο έτος.

Το γεγονός, συνεπώς, ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, στον οποίο υφίσταται δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, είναι σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα, με την αρμόδια για τις χρηματοδοτήσεις αυτές Υπηρεσία, ήτοι την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και τη Μονάδα της, παρακολουθεί τη νομοθεσία και αναλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση του τόπου, όχι κάνοντας ψηφίσματα διαμαρτυρίας αλλά, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που του δίνει η νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2020 ακριβώς για το σκοπό αυτό, ήτοι για την ενίσχυση και
στήριξη των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται από το μεταναστευτικό, δεν συνιστά και δεν θα μπορούσε να συνιστά καμία «διάκριση εις βάρος σας».

 

Με εκτίμηση,
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου