Απάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 5583/2-6-2022» που είχε καταθέσει ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στις αρχές Ιουνίου σχετικά με τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου που στεγάζει τα ΓΑΚ Σάμου.

“Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα
ακόλουθα:
Το κτήριο που στεγάζει τα Αρχεία Νομού Σάμου, τα οποία είναι περιφερειακή
υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, κατασκευάσθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα
και παραχωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/8-5-1991/Δ9 Απόφαση του Δ.Σ. της Κτηματικής
Εταιρίας του Δημοσίου στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. Φ472/80244/Α2/30.06.2022 (Α.Δ.Α.: 9ΕΒ946ΜΤΛΗ-4Γ6) Υ.Α.
εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο «Εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης στο κτήριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) Νομού Σάμου» με
προϋπολογισμό μελέτης 358.795,88 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), τα οποία
περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:
– Ανακατασκευή της υπάρχουσας στέγης.
– Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου στο χώρο δυο γραφείων.
– Αντικατάσταση και επισκευή εσωτερικών κουφωμάτων.
– Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων και των δύο παραδοσιακών θυρών
εισόδου.
– Εξωτερικός χρωματισμός του κτιρίου.
– Επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμός στο εσωτερικό του κτηρίου.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. βρίσκεται σε διαδικασία
δημοπράτησης του έργου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ