ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα https://www.islandofsamos.gr/enhmerwsh/deltia-typou/item/1255-pinakes-apotesmaton-kathariotita-sxolikes-monades του Δήμου, οι προσωρινοί πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων μερικής απασχόλησης και δώδεκα (12) ατόμων πλήρους απασχόλησης,  για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.10405/25-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΤ846ΜΦΟΤ-ΟΛ2) ανακοίνωση του Δήμου.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών  η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι Παρασκευή 04/09/2020 και Δευτέρα 07/09/2020.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioikitiki@0615.syzefxis.gov.gr, με αναφορά στο θέμα : ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.

 

Όσοι υποψήφιοι δεν αναγράφονται στους πίνακες κατάταξης έχουν απορριφθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης και μη συμπλήρωσης του σωστού εντύπου σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ειδικά για την απόδειξη και μοριοδότηση του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά αίθουσα ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα, δεδομένου ότι με τη νέα ΚΥΑ αρ.52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020) ορίσθηκε πως: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων».

Όσοι υποψήφιοι δήλωσαν εμπειρία που αφορά και το χρονικό διάστημα πριν το διδακτικό έτος 2010-2011 παρακαλούνται να προσκομίσουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Βεβαίωση του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην οποία εργάσθηκαν πριν το 2011 (εφόσον δεν την προσκόμισαν), ώστε να πάρουν από τις Σχολικές Επιτροπές Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, που θα αποδεικνύει την συνολική ακριβή απασχόλησή τους και τις αντίστοιχες αίθουσες.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου