ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Αγαπητοί Αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!

Ακολουθώντας τήν προτροπήν του Αποστόλου Παύλου άπό τήν Πρός
Εβραίους επιστολή (ιγ’7): «Μνημονεύετε των ήγουμένων υμών, οϊτινες
έλάλησαν ύμΐν των λόγον τού Θεού» δηλ. «Νά θυμάστε πάντοτε τούς
πνευματικούς σας ηγέτες καί προεστούς, οί όποιοι σάς έδίδαξαν τον λόγον
τού Θεού», καλούμαστε όλοι μέ τήν εύκαιρία τής ονομαστικής έορτής τού
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εύσεβίου, στίς 22 Ιουνίου, κατά τήν
όποιαν τελείται ή μνήμη τού άγιου ένδοξου ίερομάρτυρος Εύσεβίου,
’Επισκόπου Σαμοσάτων, νά έκφράσουμε τήν τιμή καί τήν άγάπη μας πρός
τόν σεπτόν Ποιμενάρχη μας, ό όποιος εδώ καί 27 συναπτά έτη άναλώνεται
εις τήν ποιμαντικήν διακονίαν τού λογικού ποιμνίου των άκριτικών μας
Νησιών, τής Σάμου, τής Ικαρίας καί τών Φούρνων, καθώς τού έμπιστεύθηκε
ό Κύριός μας Ιησούς Χριστός διά τής Αγίας μας ’Εκκλησίας καί κυρίως νά
προσευχηθούμε γιά νά Τόν διαφυλάττει ό Κύριος καί νά τόν χαρίζει σ’ εμάς
σώον, έντιμον, ύγια, μακροημερεύοντα καί όρθοτομοΰντα τόν λόγον τής

άληθείας Του.
Τό Πρόγραμμα τών ιερών άκολουθιών έχει ώς εξής:

Τήν Τρίτην 21ην Ιουνίου 2022 καί ώρα 19.00″ θά τελεσθή ό Μέγας
Αρχιερατικός Εσπερινός εις τό Ιερόν Παρεκκλήσιον τού Αγίου ένδοξου

Ίερομάρτυρος Εύσεβίου στό Παλαιό Καρλόβασι.

Τήν Τετάρτην 22αν ’Ιουνίου 2022 καί ώρα 07.00′-10.30′ θά τελεσθή
Πανηγυρικός Όρθρος καί έν συνεχεία ή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις

τόν Ί. Μητροπολιτικόν Ναόν Αγίου Νικολάου Σάμου.
Έκ τής Ίεράς Μητροπόλεως