Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμόν Γ6α/Γ.Π.39625/16/06/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ,την υπ΄αριθμόν 5954/2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 1807 Β΄) και την Γ4α /Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄) γνωστοποιείται ότι:

Για το Διδακτικό Έτος 2018-2019, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων  για εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ  Γ. Ν ΣΑΜΟΥ από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου  στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ.  από 9.00π.μ έως 12.30.μμ για τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α ΄εξάμηνο)
 2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄εξάμηνο)
 3. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ( Γ΄εξάμηνο)

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 •  Σχετική αίτηση
 • Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • ΑΜΚΑ
 • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
 • Αδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 • Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Πτυχίο ΤΕΛ ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
 • Καταρτιζόμενοι συναφών ειδικοτήτων εγγράφονται στο Γ’ Εξάμηνο

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν ΣΑΜΟΥ

ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΤΚ 83100

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22730-24500

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΣΑΜΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ  Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ