«Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 50.000 ανέργους»

 

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις «ΙΝ-ΕΣΑμεΑ»ως «Πάροχος Κατάρτισης», πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης«Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων για 50.000 ανέργους», του έργου «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Έργου: “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δράσης 16913» και με βάση την υπ’ αριθμ. 1430/26/2022 Απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ (νυν Δ.ΥΠ.Α.) (Β’ 1446) όπως τροποποιείται και ισχύει.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται να καταρτισθούν έως 50.000 ωφελούμενοι σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση «πράσινων» δεξιοτήτων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0″ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU”.

 

 1. Στόχοι:

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι ενδεικτικοί στόχοι:

 • Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω της αναβάθμισης των επαγγελματικών γνώσεωνκαι δεξιοτήτων των ανέργων και ειδικότερα των «πράσινων» δεξιοτήτων.
 • Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων.
 • Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

 

 1. Αντικείμενο:
  • Θεωρητική κατάρτιση ανέργων ωφελούμενων διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση “πράσινων” δεξιοτήτων.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

 1. Μέθοδοι Εκπαίδευσης:

Η θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών θα πραγματοποιηθεί με τις παρακάτω μεθόδους εκπαίδευσης:

 • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
 • 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

 1. Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πετύχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 400€(5€ / ώρακατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών)

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν:
 • Εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Ηλικίας άνω των 18 ετών
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στην σχετική νομοθεσία.

 

 1. Επιπλέον Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι ωφελούμενοι δεν πρέπει να:

 1. Έχουνπαρακολουθήσει άλλο πρόγραμμακατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.
 2. Παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
 3. Παρακολουθούν και να παρακολουθήσει κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλει την παρούσα αίτηση.

 

 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» θα ζητηθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 3. Αντίγραφο πτυχίου γνώσης αγγλικής γλώσσας (δεν είναι υποχρεωτικό)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr (επισυνάπτεται) σχετικά με τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

 1. Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

 

 1. Συμπλήρωση και Υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής», πατώντας τον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-se-programmata-sunekhizomenes-epaggelmatikes-katartises-gia-anabathmise-prasinon-dexioteton

 1. Αποθήκευση της «Αίτησης Συμμετοχής», σε αρχείο PDF με την ένδειξη «Η φόρμα υποβλήθηκε επιτυχώς» στην οποία αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) με την μορφή DYPAGREEN-00000000-20240000-000000
 2. Αποστολή «Αίτησης Συμμετοχής» με τον ΚΑΥΑΣ, στο Ινστιτούτο της ΕΣΑμεΑ(εφόσον το επιθυμείτε),στο emailinfo@inesamea.gr, προκειμένου να προχωρήσει ο Έλεγχος των Δικαιολογητικών και λοιπές απαραίτητες διαδικασίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής της αίτησης συμμετοχής, παρακαλούμε πολύ, επικοινωνήστε, άμεσα, μαζί μας για να σας υποστηρίξουμε στα τηλ 2109949837και 2109946924.

Σημείωση:Εάν υποβάλλατε «Αίτηση Συμμετοχής» το προηγούμενο διάστημα μπορείτεεπίσης να μας αποστείλετε τον ΚΑΥΑΣ, προκειμένου να σας υποστηρίξουμε σε όλα τα στάδια ένταξης  (Βλ. Βήμα 3 της Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα)

 

 1. Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής:

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τηνΔευτέρα 08/07/2024

 

 

 1. Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

 

 1. Επικοινωνία :

Για τυχόν διευκρινήσεις ή οποιαδήποτε υποστήριξη, σχετικά με την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, στα τηλ 2109949837 και 2109946924, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Παρασκευή (05/07/2024) 08:00-18:00
Σάββατο (06/07/2024) 09:00-14:00
Κυριακή (07/07/2024) 09:00-14:00
Δευτέρα (08/07/2024) 08:00-18:00