ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» .

 

Σχετ: :

  1. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Π.∆.137/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύουν σήμερα.
  3. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.
  4. Την με αρ. πρωτ. 34052/5-5-2021 (ΑΔΑ:9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ21) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σ εΔήμους της Χώρας,για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
  5. Την με αρ. πρωτ. 1385/18-2-2021 (ΑΔΑ:ΩΞΝΞ46ΜΤΛΒ-88Ψ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες) που εκδηλώθηκαν στις 02-02-2021.
  6. Την με αρ. πρωτ. 2690/28-4-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΟΩ46ΜΤΛΒ-3Λ7) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 30-10-2020,
  7. Την ομόφωνη απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) στην συνεδρίαση της 20ης Μαΐου 2021.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάγκη για περεταίρω ενίσχυση των πιστώσεων που αφορούν την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2021 του Δήμου Ανατολικής Σάμου από το ποσό των 81.200 ευρώ στο ποσό των 240.000 ευρώ και στο Δήμο Δυτικής Σάμου από το ποσό των 67.200 ευρώ στο ποσό των 210.000 ευρώ δεδομένου ότι η Νήσος Σάμος μετά την εκδήλωση της φονικής σεισμικής δόνησης της 30ης Οκτωβρίου 2020 και των καταστροφικών πλημμυρών της 2 Φεβρουαρίου 2021 έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή στο δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και τεράστιες ζημίες στο εθνικό της οδικό δίκτυο αλλά και στις υποδομές των χειμάρρων και των ρεμάτων που χρήζουν στο σύνολο τους παρεμβάσεων. Επίσης ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχει επωμισθεί τα λειτουργικά έξοδα του Πυροσβεστικού Σταθμού Καρλοβάσου, ποσό που υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ ανά έτος.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημά μας θετικά και όπως ανταποκριθείτε άμεσα προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι να προβούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Σάμου.

Αλέξανδρος Τατούρης