Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο το έτος 2021 για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή έκθεση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια, πλατείες κλπ. θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με άδεια κατάληψης δημοτικού χώρου αφού υποβάλουν πρώτα αίτηση στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Στις επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα περίπτερα.

Ειδικά για επιχειρήσεις με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (άρθρο 65 του Ν.4688/2020 όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 60 του Ν. 4795/2021):

  1. Δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος (διπλάσιος και δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος), ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιουμένων της χρήσης αυτού. Ο χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.
  2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ, 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).
  3. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 68/2020 οι επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί.

Πληροφορίες στα τηλ: 22733 50147 και 22733 50136

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου