ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της Περιφέρειας διατέθηκαν συνολικώς τα έξης ποσά:

(1) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα

της εκμετάλλευσης»:

Για 785 αιτήσεις εγκρίθηκαν 44.645.000€

 

(2) ΔΡΑΣΗ 4.1.3. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς

και στην προστασία του περιβάλλοντος»:

Για 11 αιτήσεις εγκρίθηκαν 166.332 €.

 

(3) ΔΡΑΣΗ 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα

της εκμετάλλευσης»:

Για 2 αιτήσεις εγκρίθηκαν 825.749€.

 

Συνολικώς θα διατεθούν 45.637.081€ για τις τρεις κατηγορίες σχεδίων.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου