Ἐπετειακή Ἱερατική σύναξη

ἐπί τῇ συμπληρώσει 24 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου

 

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως 24 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου εἰς τήν καθέδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί (Φούρνων)-Κορσεῶν, (ἡ ὁποία εἶχε πραγματοποιηθῇ τήν 10ην Σεπτεμβρίου 1995 ἡμέραν Κυριακήν), καί  ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό 25ον ἔτος τῆς ποιμαντικῆς Του Διακονίας, συνεκλήθη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ζώνης Σάμου ἐπετειακή Σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς κατ’ Αὐτόν θεοσώστου Μητροπολιτικῆς Περιφερείας, τήν Τρίτην 10ην Σεπτεμβρίου 2019.

Ἀρχικῶς ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἀνεπέμφθη εἰδική δέησις ὑπερ ὑγιείας καί μακροημερεύσεως τοῦ τε Σεβασμιωτάτου, καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος, Κλήρου καί Λαοῦ, ψάλαντος κατά τοπικήν παράδοσιν τοῦ πολυμελοῦς χοροῦ ἐκ τῶν Ἱερέων Ἐφημερίων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Ἀρχοντούλη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀκολούθως εἰς τό ἀνακαινισμένο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς προσεφέρθη μικρό κέρασμα καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνάγκην συγκλήσεως μιᾶς τοιαύτης Ἐπετειακῆς Συνάξεως, ἐρειδόμενος ἐπί τοῦ Πατερικοῦ λογίου «Ὅσον πλείονος τιμῆς ἠξιώθημεν, τοσοῦτον πλείονος ἀρετῆς ὀφειλέται ἐσμέν», ἀναλύοντας διεξοδικῶς τά τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, ἀπό τοῦ Χριστοῦ διά τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τόν Πρεσβύτερον καί ὁριοθετώντας τήν σχέσιν τιμῆς, εὐγνωμοσύνης, ὑπακοῆς καί ἀγάπης τῶν Ἱερέων πρός τόν Ἐπίσκοπον, ὡς ὀφειλήν πλείονος ἀρετῆς, ἀντί  τῆς δωρηθείσης ἱερατικῆς τιμῆς. Διερμηνεύοντας δέ τά αἰσθήματα τῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν καί ἐκ προσώπου αὐτῶν κατέκλεισε τήν προσφώνησίν του εὐχόμενος τήν συμπλήρωσιν οὐ μόνον τοῦ ἀργυροῦ, ἀλλά καί τοῦ χρυσοῦ ἰωβηλαίου Ἀρχιερωσύνης.

Ἐν συνεχεία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἔλαβε τόν λόγον καί ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Παν/τον Πρωτοσύγκελλον, ἀνεφέρθη διεξοδικῶς εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά βήματά Του ἀπό τήν παιδικήν του ἡλικίαν καί τά ἔτη τῶν σπουδῶν εἰς τήν Ἀθήνα ἕως καί τήν ἐνθρόνισίν του εἰς τήν Μητροπολιτικήν καθέδραν τῆς γενετείρας του.

Μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου τόν λόγον ἔλαβε ὁ Αἰδ/τος Πρωτ. Γεώργιος Ἀρχοντούλης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, ὁ ὁποῖος συνεπλήρωσε ἤδη 50 ἔτη Ἱερωσύνης καί παραλλήλου διακονίας εἰς τήν διοίκησιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔκλεισε μέ τήν εἰσήγησή του τήν Σύναξη, ἐρειδόμενος ἐπί τῶν ἁγιογραφικῶν χωρίων «εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου, ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ» (Ψαλμ. ρλα 4-5) καί «ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν» (Ψαλμ. πγ 11), ὡς τίς δύο σημαντικότερες προϋποθέσεις γιά τήν καλήν σχέσιν τοῦ ἱερέως μετά τοῦ Ἐπισκόπου του καί τήν ἐπιτυχίαν τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας εἰς τήν Ἐνορίαν.

Ἡ ἐπετειακή αὐτή Σύναξις ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεσιν ἑόρτιας τράπεζας, τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ Παν/του Καθηγουμένου π. Ἀμφιλοχίου Φλεβάρη καί τήν προσφοράν μιᾶς εἰκονογραφήσεως τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, ὡς συμβολικοῦ δώρου πρός τόν Σεβασμιώτατον, μέ τήν εὐχήν τῆς, ὑπό τήν σεπτήν Του καθοδήγησιν καί ἐποπτείαν, εὐοδώσεως τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί κατά τό ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν καί ἀνέστη!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως