ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων ανήκουν βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύουν, θα πρέπει να δηλώσουν, με αίτησή τους, στην  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου , Δερβενακίων  & Αλέξη Αλέξη  Νέο Διοικητήριο  Τ.Κ.: 83100 Σάμος Σάμου, την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκοτόπων.

Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν, φωτοτυπία ταυτότητας, Ε9 ή μετεγγραμμένα συμβόλαια ή οποιοσδήποτε νόμιμος τίτλος κτήσης, καθώς και  απόσπασμα  ψηφιακού χάρτη με συντεταγμένες ΕΓΣΑ  όπου να απεικονίζεται η έκταση (θέση, σχήμα και εμβαδό).

Οι αιτήσεις και όλα τα στοιχεία, που τις συνοδεύουν καταθέτονται αυτοπροσώπως ή  αποστέλλονται ταχυδρομικώς με αποδεικτικό αποστολής έως το τέλος του έτους (31/12/2017).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ΚΥΑ 1058/71977/07-07-2017) για την ενημέρωση τους ή να απευθύνονται στην υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 22733 53439 και 22733 53400.