ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη την   υπ΄αριθμ.Γ6α/Γ.Π.39625/16-06-2018

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ,την υπ΄αριθμ.5954/2014

Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 1807 Β΄) και την Γ4α/ /Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄) γνωστοποιείται ότι:

 

Για το Διδακτικό Έτος 2018-2019, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ  Γ. Ν  Σάμου  ξεκινούν από τον  Ιούλιο  του τρέχοντος έτους μέχρι και 15  Σεπτεμβρίου   στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν Σάμου  για τις παρακάτω ειδικότητες:

 

  1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α ΄εξάμηνο)
  2. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄εξάμηνο)
  3. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ( Γ΄εξάμηνο)

 

Συγκεκριμένα: οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για τον μήνα Ιούλιο

                          12/07/2018 ,  26/07/2018   και για τον μήνα Αύγουστο

                          09/08/2018,  23/08/2018   και    30/08/ 2018.

                          Από 01/09/2018 έως και 15/09/2018 καθημερινά

                           και ώρες 9.00πμ – 13.00μμ.

 

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και

διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4)

εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο

πρακτικής άσκησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  • Σχετική αίτηση
  • Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • ΑΜΚΑ
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
  • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 

Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Πτυχίο ΤΕΛ

ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

– ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ     Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν ΣΑΜΟΥ

                                ΜΑΛΑΓΑΡΙ  ΤΚ 83100

                                ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   22730-24500

 

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΣΑΜΟΥ

                                                                     

                                                                   ΛΑΖΑΡΟΣ  Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ